Adatkezelési tájékoztató

A CERTOP INTERNATIONAL HOLDING KFT. HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
 1. Adatkezelő neve, címe, elérhetősége:
 • Az adatkezelő megnevezése: Certop International Holding Kft.
 • Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-901517
 • Az adatkezelő adószáma: 14384323-2-42
 • Az adatkezelő levelezési címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
 • Képviselet: dr. Róth Péter ügyvezető
 • Az adatkezelő e-mail címe: holding@hu.certop.com
 • Az adatkezelő telefonszáma: + 36 1 466 6093
 • Weboldal, Holnap: https://holding.certop.com/
 1. Az adatkezelés célja és az adatkezelésben érintettek:

A jelen Szabályozás célja, hogy rögzítse adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az adatkezelő az ügyfeleinek adatait kezeli, ezen felül azoknak az adatait, akik önkéntesen feliratkoznak hírlevél küldő szolgáltatására a https://holding.certop.com/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint az adatkezelő hírlevél küldési tevékenységet folytathat.
Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-87864/2015

A jelen Szabályzat célja, hogy az adatkezelő által végzett tevékenység minden érintett számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és emberi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. A kezelt személyes adatok köre:

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés:

A weboldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében az alábbi személyes adatait adja át kezelésre az adatkezelő részére:

 • A hírlevelet kapó személy neve
 • A hírlevelet kapó személy e-mail címe

Technikai adatok:

A honlapunk működtetése során automatizáltan rögzítésre kerülő adatok:

Cookie(k), sütikkel, kapcsolatos adatkezelés https://holding.certop.com/cookie-szabalyzat/

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja:

Az adatkezelésre a honlapon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik a hírlevél küldéséhez felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az adatkezelés tekintetében a hírlevél küldésre történő önkéntes feliratkozással adja meg.

Az adatkezelés célja a hírlevél küldés nyújtásának biztosítása. Az adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldés teljesítése érdekében használja fel.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail cím kizárólag az övé és biztosítja a hírlevélhez történő hozzáférést.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő, illetve annak belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Ez alól kivételt képez a MailChimp hírlevél küldő szolgáltatás, amely minden vonatkozásban megfelel a GDPR követelményeinek is.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

Az adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Certop International Holding Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 32

holding@hu.certop.com

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelő munkatársához fordulhat a felsorolt és a honlapon is nyilvánosan megtalálható elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a hírlevél igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, az adatkezelő jogosult a hibát saját hatáskörben korrigálni.

 1. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek a honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.