Általános Szerződéses Feltételek

  1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET, TÁRGY

1.1 Ez az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozza a Megbízó (oktatást megrendelő és/vagy arra Jelentkező személy) és Certop International Holding Kft., mint képzést biztosító (Megbízott, együttesen: Felek) közötti kapcsolatot. Felek az ÁSZF rendelkezéseitől a Megbízási szerződésben (Jelentkezési lapon) eltérhetnek.

1.2 A megbízás tárgya képzés (oktatás) megszervezése és lebonyolítása.

  1. MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Megbízó a képzési feltételekről, célkitűzésekről való tájékozódás (ÁSZF 3.1.) után megjelöli (a Megbízási szerződés 1.1. pontjában) a kiválasztott képzést.

2.2 Megbízó a képzés megvalósulásához biztosítja a képzésen való jelenlétet. Megbízott nem felel a Megbízó (vagy általa kijelöltek) hiányzásáért, a hiányzás folytán elmaradt oktatási alkalmakért. Megbízó az általa képzésre kijelölt személyek listáját belátása szerint változtathatja.

2.3 Megbízó a Megbízottal folyamatosan kapcsolatot tart a képzés sikeres megvalósulása érdekében. A képzéshez szükséges adatokat, okiratokat – a szükséges időben – Megbízott rendelkezésére bocsátja. Megbízó biztosítja az adatok – főként a személyes adatok – átadásának törvényességét és hozzájárul a Megbízott általi kezelésükhöz e szerződés teljesítése céljából és időtartamára.

2.4 Megbízó az általa képzésre kijelölt személyekkel betartja, ill. betartatja a képzési hely rendvédelmi (tűzvédelmi, biztonsági stb.) szabályait.

2.5 Megbízó a képzést bármely időpontban – de csakis írásban – lemondhatja a 4.4. alatti feltételekkel, e feltételeket Megbízó kifejezetten elfogadja.

2.6 Megbízó a Megbízott által nyújtott képzés ellenértékét megfizeti e szerződés 4. pontjában foglaltak szerint.

  1. MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Megbízói kérésre Megbízott a kiválasztott képzésről minden tájékoztatást megad a képzés előtt és annak során.

3.2 Megbízott a Megbízó által kijelölt személyek számára megszervezi és lebonyolítja a Megbízási szerződés tárgyaként megjelölt képzést.

3.3 A képzés lefolytatása (oktatás) a Megbízott tevékenységi körébe tartozik, rendelkezik a hozzá szükséges tapasztalattal, szakértelemmel és feljogosítottságokkal, illetve ezeket a szerződés időtartama alatt mindvégig fenntartja.

3.4 Megbízott vállalja, hogy a képzést a megfelelő szakmai színvonalon elvégzi.

3.5.Megbízott a képzés lebonyolítása során más személy (alvállalkozó) közreműködését is igénybe veheti, de ennek teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

3.6 Megbízott vállalja, hogy a képzéssel összefüggő tananyagokat, oktatási segédleteket a Megbízó által kijelölt résztvevők számára véglegesen átadja.

3.7 Megbízott felel az átadott anyagok jogtisztaságért.

3.8 Megbízott fenntartja magának az átadott tananyagok (oktatási segédletek stb.) szerzői jogait; a felhasználási jogokat a Megbízónak és az általa kijelölt személyeknek csak a képzés megvalósításához szükséges mértékben engedi át (így az anyagok szerződés szerinti oktatáson túli felhasználásához, másolásához, terjesztéséhez stb. a Megbízott engedélye szükséges).

3.9 Megbízott biztosítja a képzés lebonyolításához szükséges és megfelelő helyszínt, technikai felszerelést (padok, székek, flipchart, számítógép projektor).

3.10 Megbízott a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja különösen akkor, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy ha az oktató biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Megbízott a változtatásról a honlapján értesít, az új időpont kijelölését Megbízóval egyezteti.

3.11 Megbízott a képzéssel kapcsolatos felelősségét a szerződés szerinti képzési díjnak megfelelő összegre korlátozza.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Megbízó (Jelentkező) a képzésért díjat fizet.

4.2 A díj tartalmazza

4.2.1 az előzetes igényfelmérést, a képzési célok azonosítását, a képzés előkészítését (szervezési és koordinációs feladatokat), a képzésen alkalmazott írásos oktatási- és munkaanyagok elkészítését megfelelő példányszámban és e képzés céljából történő használatukat, képzés során felhasználandó író-, demonstrációs- és egyéb segédeszközök költségeit

4.2.2 a képzés lebonyolítását szakképzett és tapasztalt tréner részvételével, a vizsga és a tanúsítvány költségét.

4.2.3 A számla tartalmazza továbbá a nettó képzési díjat mindenkor terhelő ÁFA-t.

4.3 Megbízott a képzés lebonyolítása után legfeljebb 8 nappal kiállított szabályszerű számláját Megbízó kézhezvétel után 8 napon belül a Megbízott 10404072-50504954-49571026 (HUF) sz. számlája javára történő átutalással rendezi.

4.4 Megbízott a képzési díj 50%-ára jogosult, ha Megbízó a képzést az indulás előtti 7 napon belül mondja le, és 100%-ára, ha a lemondás az indulás előtti 2 napon belül történik, kivéve, ha Felek új képzési időpontban állapodtak meg.

  1. A TELJESÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

5.1 Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a képzés nem ad államilag elismert képesítést és nem része a felnőttképzési rendszernek.

5.2 Megbízott tanúsítványt állít ki a Megbízási szerződésben meghatározott képzésen részt vettek és sikeresen vizsgázók számára a megbízási díj rendezése után.

5.3 Az esetleges megbízói reklamációt Megbízott legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja és a megfelelő eljárással a hibát orvosolja. Egyet nem értése esetén Megbízott a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és tájékoztatja Megbízót a panaszkezelés további lehetőségeiről (megbízotti jogász véleményének kikérése, Békéltető Testülethez fordulás lehetősége stb.).

5.4 Megbízott a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megőrzi, azokat csak e szerződés és a törvényi kötelezettségei teljesítésének céljából (pl. adatközlés állami szervek részére), az ehhez szükséges ideig használhatja fel. Megbízott az adatokat harmadik személy részére nem továbbíthatja. Megbízott a nyilvántartott adatokról az érintettnek bármikor tájékoztatást ad, azokat kérésre módosítja, vagy törli a törvényi előírásoknak megfelelően.

5.5 Mindazonáltal Megbízó (Jelentkező) hozzájárul, hogy Megbízott az aktuális képzési és partnerkapcsolat-építési lehetőségekről őt tájékoztassa. Megbízó e hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

5.6 Megbízott a rendelkezésre bocsátott egyéb információ (pl. üzleti titkok) tekintetében is köteles titoktartásra a Megbízási szerződés megszűnésétől számított 3 évig.

5.7 Felek a Megbízási szerződésben megadott (postai, vagy emailes) címükre szóló írásbeli értesítést visszajelzés után fogadják el joghatályosnak.

5.8 Ezt az ÁSZF-et Megbízott egyoldalúan is jogosult módosítani, ha azt jogszabályi előírás vagy más, a Felekre kötelező előírás teszi szükségessé és ezt a módosítás követi, vagy ha a módosítás a Megbízóra kedvezőtlen rendelkezést nem tartalmaz. Egyébként a módosítás akkor lép hatályba, ha a módosításról szóló hirdetmény vagy értesítés közzétételét követő 30 napon belül Megbízó ellenvetést nem tesz. Ellenvetés esetén az ÁSZF az ellenvetésig hatályosult formájában alkalmazandó.

5.9 Megbízó a Megbízási szerződést bármikor, indokolás nélkül felmondhatja (de tiszteletben tartja az ÁSZF 4.4. pontját). Megbízotti felmondás a képzés kezdete előtti 3 napig lehetséges, ha a szükséges résztvevőszám vagy oktató nem áll rendelkezésre.

5.10 Felek jelen szerződésből fakadó vitákat törekszenek peren kívül rendezni.

5.11 Erre az Általános Szerződési Feltételekre és a hatálya alá tartozó egyéb szerződésekre a Ptk. és a magyar törvények az irányadók, más jogra utaló szabályaik kivételével.

Ez az Általános Szerződési Feltételek a közzététel napján lép hatályba.

Budapest, 2016. március 01.